به نام خداوند جان و خرد
دماي فعلي مشهد
موسسه آموزشي فرهنگي رساي توس ورود شما را به اين سايت گرامي مي دارد
 

نمونه سؤالات درس زبان انگليسي

پایه اول

خرداد 89 - دبی خرداد 89 - دبی
خرداد 89 - دبی خرداد 89 - دبی
  دی 89- تهران

 

 زبان انگلیسی  سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ تيرهوشان شهيد اژه اي ۳

زبان انگلیسی اول راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد 89

زبان انگليسي سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

زبان انگلیسی سال اول راهنمایی ارزشیابی اردیبهشت ماه آموزشگاه شهید اژه ای

 زبان انگلیسی سال اول راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

زبان انگلیسی اول راهنمایی آموزشگاه پرورش- دی ماه88

زبان انگلیسی اول راهنمایی بوشهر - دی ماه88

 زبان انگلیسی سال اول راهنمایی دیماه ۸۸ (آموزشگاه نوایی)

زبان سال اول راهنمايي نوبت دوم آموزشگاه مدرس  (1)

زبان سال اول راهنمايي نوبت دوم آموزشگاه مدرس  (2)

زبان سال اول راهنمايي نوبت دوم آموزشگاه مدرس  (۳)

زبان انگلیسی اول راهنمایی آذرماه 88 - آموزشگاه پرورش

زبان سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه نوائی

زبان سال اول راهنمایی شهریور ۸۵

در صورتی که لینکهای بالا باز نشدند از لینکهای پایین استفاده نمایید.

زبان انگلیسی اول راهنمایی دی ماه 88 مدرسه راهنمایی پرورش

زبان انگلیسی اول راهنمایی خرداد88

زبان انگلیسی اول راهنمایی خردادماه

زبان انگلیسی اول راهنمایی

نمونه سوال جهت سالهای اول - دوم - سوم

نمونه سوال جهت سالهای اول - دوم - سوم

نمونه سوال زبان اول تا درس 7

نمونه سوال زبان اول در نوبت اول

 

 

پايه دوم

نمونه سوال
تمرینات زبان انگلیسی (درس به درس) تمرینات وسوالات تستی زبان دوم
  سوالات درس به درس زبان دوم با بارم بندی 20 نمره تمام کتاب

 

 

 زبان انگلیسی دوم راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد 89                پاسخنامه  

زبان انگليسي سال دوم راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

زبان انگليسي سال دوم راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه باهنر - آقای دهقان     جواب

زبان انگلیسی دوم راهنمایی آموزشگاه پرورش - دی ماه88

زبان انگلیسی دوم راهنمایی بوشهر - دی ماه88

زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ شهرستان دشتی

انگلیسی سال دوم راهنمايي نوبت اول ديماه 88 آقای سیفی پور

 زبان انگلیسی  سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

زبان سال دوم راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه راهنمایی پرورش ناحیه ۲ سنندج

زبان سال دوم راهنمایی نوبت دوم

 لینک های کمکی

زبان انگلیسی دوم راهنمایی آموزشگاه پرورش - دی ماه 88

زبان انگلیسی دوم راهنمایی

نمونه سوال جهت سالهای اول - دوم - سوم

نمونه سوال جهت سالهای اول - دوم - سوم

نمونه سوالات نوبت اول سال دوم راهنمايي

 

پايه سوم

خرداد 89 - خراسان جنوبی نمونه سوال
دی 89 -تهران شهریور 89 - خراسان جنوبی
خرداد 90 - اصفهان خرداد90-خراسان جنوبی
نمونه سوالات نوبت اول سال سوم تهران-خرداد 90-86
طبقه بندی شناختی نمونه سوال سال نمونه سوالات( درس به درس) زبان
  نمونه سوالات نوبت اول كلاس سوم
   

 

زبان انگليسي سال سوم راهنمايي (متفرقه) ديماه ۸۹ شهرستان برخوار

زبان انگلیسی سوم راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد 89 

زبان انگليسي سال سوم راهنمايي خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

زبان انگلیسی سوم راهنمایی آموزشگاه پرورش - دی ماه88

زبان انگلیسی سوم راهنمایی بوشهر - دی ماه88

زبان انگلیسی سال سوم راهنمايي نوبت اول ديماه 88 شهرستان دشتی

زبان انگلیسی سال سوم راهنمايي نوبت اول ديماه 88 آقای سیفی پور

زبان انگلیسی سوم راهنمایی آذرماه 88 - آموزشگاه پرورش

زبان انگلیسی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

پاسخنامه ی سوالات زبان سوم راهنمایی خرداد88 (شیفت ظهر)

زبان سال سوم راهنمایی مرداد ۸۸ شهرستان برخوار

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 87 (صبح)

زبان سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (ظهر )

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 87

زبان سوم راهنمایی خرداد 86 استان کردستان

زبان سوم راهنمایی (ماده25) استان کردستان مهر 86

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 86

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان دی ماه 86

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان شهریور86

زبان سوم راهنمایی استان کردستان خرداد85

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان مرداد85

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 85

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان دیماه 85

زبان سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 84

زبان سوم راهنمایی ( ماده25 ) استان کردستان مهر 84

زبان سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 84

زبان سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 84

زبان سوم راهنمایی استان کردستان دی ماه 84

زبان سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 83

زبان سوم راهنمایی استان کردستان مهر ماه 83

زبان سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 83

زبان سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 83

زبان سوم راهنمایی استان کردستان دی ماه 83

زبان سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 82

زبان سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 82

زبان سوم راهنمایی استان کردستان (ماده 25 ) مهر ماه 82

زبان سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 82

زبان سوم راهنمایی استان کردستان دی ماه 82

زبان سال سوم راهنمايي نهايي

زبان سال سوم راهنمایی نوبت دوم

زبان سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

لینک های کمکی

زبان انگلیسی سوم راهنمایی دی ماه 88 مدرسه راهنمایی پرورش

زبان انگلیسی سوم راهنمایی خرداد88

زبان انگلیسی سوم راهنمایی مرداد88 مدرسه نوایی برخوار اصفهان

زبان انگلیسی سوم راهنمایی 88

زبان انگلیسی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان - شیفت ظهر

زبان انگلیسی سوم راهنمایی خرداد86 استان کردستان

خرداد 88-استان تهران

نمونه سوالات امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس زبان انگلیسی ( سال های 87-1386 )

نمونه سوالات امتحانی درس زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی - بخش اول

نمونه سوالات امتحانی درس زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی - بخش دوم

نمونه سوالات امتحانی درس زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی - بخش سوم

نمونه سوالات امتحانات نهایی درس زبان پایه سوم راهنمایی سالهای 1384 الی 1386

نمونه سوال جهت سالهای اول - دوم - سوم

نمونه سوال جهت سالهای اول - دوم - سوم