به نام خداوند جان و خرد
دماي فعلي مشهد
موسسه آموزشي فرهنگي رساي توس ورود شما را به اين سايت گرامي مي دارد
 

گروه ریاضی

نمونه امتحانات نهایی سال سوم

ریاضی3 انسانی نهایی ریاضی3 تجربی نهایی هندسه 2 نهایی جبر نهایی حسابان نهایی
ازخرداد 89 نهایی شده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جواب-خرداد 86 -سوال
جواب-خرداد 86 -سوال
جواب-خرداد 86 -سوال
جواب-خرداد 86 -سوال
 
 
 
جواب-خرداد 87 -سوال
جواب-خرداد 87 -سوال
جواب-خرداد 87 -سوال
جواب-خرداد 87 -سوال
 
جواب-شهریور 87 -سوال
جواب-شهریور 87 -سوال
جواب-شهریور 87 -سوال
جواب-شهریور 87 -سوال
 
 
جواب-خرداد 88 -سوال
جواب-خرداد 88 -سوال
جواب-خرداد 88 -سوال
جواب-خرداد 88 -سوال
 
جواب-شهریور 88 -سوال
جواب-شهریور 88 -سوال
جواب-شهریور 88 -سوال
جواب-شهریور 88 -سوال
جواب-خرداد 89 -سوال
جواب-خرداد 89 -سوال
جواب-شهریور 89 -سوال
جواب-شهریور 89 -سوال
جواب-شهریور 89 -سوال
جواب-شهریور 89 -سوال
جواب-شهریور 89 -سوال
خرداد90 خرداد90 خرداد90 خرداد 90 خرداد 90
جواب-ش 90-سوال جواب-ش 90-سوال جواب-ش 90-سوال جواب-ش 90-سوال جواب-ش 90-سوال

سوال -پاسخدی 90

سوال -پاسخدی 90

سوال -پاسخدی 90

سوال -پاسخ دی 90

سوال -پاسخدی 90

جواب-خرداد91-سوال جواب-خرداد91-سوال جواب-خرداد91-سوال جواب- خرداد91-سوال جواب-خرداد91-سوال
دی 91 دی 91 دی 91 دی 91 دی 91
خرداد 92 خرداد 92 خرداد 92 خرداد 92 خرداد 92

 

گروه ریاضی سال اول و سوم

سوم-غیر نهایی- نیمسال اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حسابان - دی 89 - رسا  
جبر و احتمال - دی 89 - رسا  
هندسه 2 - دی 89 - رسا  
ریاضی3 تجربی- دی 89- رسا  
حسابان - دی 89  
حسابان - دی 89  
حسابان - دی 89  
حسابان - دی 89  
حسابان - دی 89-آقای آیش  
حسابان - دی 89- آقای بارانی  
حسابان - دی 89-علامه  
جزوه حسابان فصل 1  
جزوه حسابان فصل 2   نمونه ریاضی 1 فصل1
جزوه حسابان فصل 3   نمونه ریاضی 1 فصل2
جزوه حسابان فصل 4   نمونه ریاضی 1 فصل3
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-1   نمونه ریاضی 1 فصل4
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-2   نمونه ریاضی 1 فصل5
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-3   نمونه ریاضی 1 فصل 6
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-4   نمونه ریاضی 1 فصل 7
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-5   نمونه ریاضی 1 فصل 8
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-6   نمونه ریاضی 1 فصل 9
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-7   دی 89-رسا
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-8   دی 89- علامه
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-9   جزوه آموزشی
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-10   نمونه سوال نیمسال اول
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-11   دی 89
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-12   دی 89 فریمان
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-13  

جزوه ریاضیات ۱ فصل اول

دانلود : لینک مستقیم | پیکو فایل

رمز فایل : www.fera.ir

نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-14  
ریاضی سال اول(خرداد) آقای مجید فلاح
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-15  

ریاضی 1 صفحه1طراح :ویسی

ریاضی 1 صفحه 2طراح :ویسی

نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-16   ریاضی سال اول متوسطه(طراح:مصطفی دارابی)
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-17   ریاضی 1 طراح (آقای فاضل عبدالهیان)
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-18   ریاضی سال اول دبیرستان:طراح آقای بهرامی
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-19   ریاضی 1 طراح:آقا رضا غفوده
نمونه سوالهای حسابان -آقای ظهیرنیا-20   توان وریشه گیری-ریاضی1
ریاضی سوم انسانی(دی ماه )

ریاضی 1- خرداد 90-دبیرستان ایثار

سوم انسانی صفحه 1طراح:خانم ناصرپور

سوم انسانی صفحه 2طراح:خانم ناصرپور

ریاضی سوم انسانی(طراح:مصطفی دارابی)

۱-ریاضی 3 انسانی(طراح سر کارخانم زهرابیگی)

ریاضی سوم انسانی طراح : خانم خرمشاهی

جبر و احتمال (دی ماه)

ریاضی سوم تجربی(دی ماه)

جبر و احتمال-طراح: ویسی

ریاضی سوم تجربی.طراح آقای بهرامی

ریاضی سوم انسانی.طراح آقای بهرامی

ریاضی3تجربی دبیرستان بهشتی 1(طراح:رضاعلیزاده)

۲-ریاضی 3 تجربی(طراح سرکار خانم زهرا بیگی )

هندسه 2 طراح : فاطمه حسنلو

ریاضی 3 تجربی طراح: خانم مطلبی

جبرو احتمال طراح : خانم خرمشاهی

هندسه 2

ریاضی سوم انسانی

ریاضی 3 تجربی

هندسه 2

هندسه 2

ریاضی 3

حسابان

جبر و احتمال

ریاضی 3دی ماه90

سوالات هندسه ۲ (دی ماه ۹۰)

سوالات حسابان (دی ماه ۹۰)

سوالات حسابان (دی ماه ۹۰)

سوالات جبر و احتمال (دی ماه ۹۰)

سوالات هندسه ۲ (دی ماه ۹۰)

سوالات جبر و احتمال (دی ماه ۹۰)

سوالات حسابان (دی ماه ۹۰)

سوالات ریاضی ۳ تجربی (دی ماه ۹۰)

سوالات جبر و احتمال (دی ماه ۹۰)

سوالات حسابان (دی ماه ۹۰)

سوالات جبر و احتمال (دی ماه ۹۰)

ریاضی 3تجربی طراح استاد موسی بشارتی از شهرستان مهر

ریاضی 3دی ماه90 ارسال شده توسط همکار گرامی خانم یمینی از ناحیه 2 کرمانشاه

ریاضی3تجربی دبیرستان بهشتی 1(طراح:رضاعلیزاده)

حسابان دبیرستان بهشتی 1(طراح:رضاعلیزاده)

حسابان-طراح آقای جوادکاخکی ازخراسان رضوی

حسابان طراح آقای صبوری از تنکابن (وبسایت)


جزوه حد و پیوستگی توابع (حسابان)

جزوه معادلات مثلثاتی (حسابان)

جزوه مشتق توابع (حسابان)

جزوه توابع مثلثاتی (حسابان)

جزوه مبحث تشابه (هندسه ۱)

جزوه مبحث تبدیلات (هندسه ۲)

تست های مبحث توابع مختلف (حسابان)

تست های مبحث معادلات مثلثاتی (حسابان)

تست های مبحث توابع مثلثاتی (حسابان)

تست های مبحث حد و پیوستگی (حسابان)

تست های مبحث مشتق توابع (حسابان)

روشهای حدگیری-ریاضی3-حسابان

هندسه1و2

نامعادلات-حسابان

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات ریاضی ۱-منطفه 5 تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

گروه ریاضی دوم

آمار و مدلسازی هندسه ریاضی
سوالات هندسه 1
ریاضی 2
هندسه 1
آمار و مدلسازی -خرداد 87
آمار - دی 89 - رسا هندسه 1 سوالات طبقه بندي شده
جزوه و تست ریاضی 2 و آمار و مدل سازی هندسه 1 ریاضی 2 -خرداد87
درسنامه آمار - کل کتاب
آمار و مدل سازی آقای مجید فلاح

آمار و مدل سازی(طراح ویسی)

هدسه 1 دی ماه
آمار دوم انسانی.طراح آقای بهرامی هندسه 1 - دی 89 - رسا
آمار سوم تجربی.طراح آقای بهرامی علامه تهرام دی 89 ریاضی 2 -بزرگسالان

مفاهیم آماری1 شهریور 90

علامه تهرام دی 89 ریاضی 2 خرداد 89
آمار و مدلسازی طراح: آقا رضا غفوده جزوه و تست هندسه 1 راهمنای آموزش ریاضی 2
آمار و مدلسازی دوم انسانی طراح : فاطمه حسنلو درسنامه هندسه 1 - فصل 1و 2 ریاضی 2-دی 89-رسا
آمار و مدلسازی دوم ریاضی طراح : خانم خرمشاهی درسنامه هندسه 1 - ادامه فصل 2 و فصل 3 تمرین ریاضی 2
آمار و مدلسازی درسنامه هندسه 1 - فصل 4 نمونه سوال بخش1
سوالات آمار (دی ماه ۹۰)
هندسه 1(دی ماه) آقای مجید فلاح
نمونه سوال بخش2
سوالات آمار و مدل سازی (دی ماه ۹۰)

هندسه 1 دبیرستان امام طراح:آقا رضا غفوده

نمونه سوال فصل 2

آمار خرداد 85- دبیرستان تربیت1

هندسه 1 دبیرستان فردوسی طراح آقا رضا غفوده نمونه سوال فصل 3
آمار خرداد ۸۷- دبیرستان تربیت ۲

هندسه 1 رشته تجربی طراح : فاطمه حسنلو

هندسه 1 رشته ریاضیطراح: فاطمه حسنلو

نمونه سوال فصل 4
آمار خرداد 87- دبیرستان تربیت۱

با تشکر از همکار محترم سرکار خانم نسرین محمد باقری

هندسه 1

علامه تهران دی 89

آمار خرداد 89- دبیرستان ایثار

با تشکر از همکار گرامی جناب آقای محمدرضا سنجابی

هندسه 1

علامه تهران دی 89
آمار -خرداد 90- دبیرستان ابثار

با تشکر از همکار محترم سرکار خانم زهرا رحیمی

هندسه 1 رشته ریاضی

هندسه 1 رشته تجربی

دی
  سوالات هندسه ۱ (دی ماه ۹۰) خرداد نمونه 1
  سوالات هندسه ۱ (دی ماه ۹۰) خرداد نمونه2
 

هندسه1و2

خرداد نمونه3
 

آزمون هندسه 1- دبیرستان تربیت 1-خرداد 85-

شهریور
  آزمون هندسه 1- خرداد 90 درسنامه ریاضی 2 - فصل 1
  آزمون هندسه 1- دبیرستان تربیت ۲ - خرداد 85 درسنامه - فصل 2و 3
 

هندسه 1-نیمسال دوم

درسنامه ریاضی 2 - فصل 4
    درسنامه ریاضی 2 - فصل 5
    درسنامه ریاضی 2 - فصل 6
    درسنامه ریاضی 2 - فصل 7
   

ریاضی2ابن سینا( طراح رضاعلیزاده)

    ریاضی 2 دبیرستان بهشتی1(طراح:رضاعلیزاده)
   

توابع خطی وغیرخطی-ریاضی2

   

ریاضی 2- رشته ریاضی -خرداد 90

ریاضی 2- رشته ریاضی -خرداد 89

 

المپیاد