به نام خداوند جان و خرد
دماي فعلي مشهد
موسسه آموزشي فرهنگي رساي توس ورود شما را به اين سايت گرامي مي دارد
 

نمونه سؤالات درس ادبيات فارسي-زبان فارسی

نمونه امتحانات نهایی سال سوم ریاضی و تجربی

زبان فارسی3 ادبیات 3
خرداد 83 -سوال-پاسخ
خرداد 83 -سوال-پاسخ
شهریور 83 -سوال-پاسخ
شهریور 83 -سوال-پاسخ
خرداد 86 -سوال-پاسخ
خرداد 86 -سوال-پاسخ
خرداد 87 -سوال-پاسخ
خرداد 87 -سوال-پاسخ
شهریور 87 -سوال-پاسخ
شهریور 87 -سوال-پاسخ
خرداد 88 -سوال-پاسخ
خرداد 88 -سوال-پاسخ
شهریور 88 -سوال-پاسخ
شهریور 88 -سوال-پاسخ
خرداد 89 -سوال-پاسخ
خرداد 89 -سوال-پاسخ
شهریور 89-سوال-پاسخ
شهریور 89-سوال-پاسخ
خرداد 90 -سوال-پاسخ خرداد 90 -سوال-پاسخ
شهریور 90 -سوال-پاسخ شهریور 90 -سوال-پاسخ
سوال -پاسخ -دی 90 سوال -پاسخ -دی 90
پاسخ-1391-سوال پاسخ-1391-سوال
خرداد 92 خرداد 92
   

 

 

سوم مختلف
دی 89-ادبیات
دی 89-ادبیات زبان فارسی دی89
  زبان فارسی دی89

اول دبیرستان

ادبیات 1 رسا - شهریور 85

ادبیات 1 رسا - شهریور 83

ادبیات1-دی 89 زبان فارسی 1- دی 89 ادبیات 1-دی 89
ادبیات1-دی 89 دی 89-زبان فارسی دی 89-زبان فارسی

 

 

رديف
توضيحات
لينك دانلود
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 

 

 
زبان فارسی 1

 

رديف
توضيحات
لينك دانلود
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
     

 

دوم دبیرستان

ادبیات 2-خرداد89-هماهنگ

ادبیات 2-خرداد89-هماهنگ

زبان فارسی2 -هماهنگ -خرداد90
زبان فارسی 2-هماهنگ-خرداد90 زبان فارسی2غایبین-خرداد 90 ادبات 2-دی 89
زبان فارسی دی 89 زبان فارسی دی 89 ادبات 2-دی 89

 

رديف
توضيحات
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

رديف
توضيحات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15